navigate-before navigate-next navigate-down navigate-up search hamburger-nav close clock location mail moon dining calendar checklist article details flight room gallery price
Utazási Központ
Amazon Travel Utazási Iroda
Álmokat Váltunk Valóra
info@amazontravel.hu +36/1-216-6281
Mexikó - Eltűnt civilizációk nyomában
Ország: Mexikó
Régió: Körutazás Mexicóban
Város: Körutazás Mexicóban
Típus: Egzotikus út, Körutazás, Körutazás+Üdülés, Üdülés
Utazás: Repülő
Szálláshely: Hotel ****
Ellátás: Félpanzió
Utazásazonosító: 214565
További indulási időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Az időpontokat oldalirányú "seprő" mozdulattal lapozhatja is!
Bizonyos árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.
Szállás leírása
Utazás:

A Budapest – Mexikóváros / Cancún – Bu­da­pest út­vo­na­lon menet­rend szerinti repülő­já­ra­tokkal, Mexikóban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Megjegyzés: Ehhez a csoporthoz sikerült olyan repülőjegyet foglal­nunk, amivel Cancúnból nem kell vissza­re­pülni Mexikó­vá­rosba, hanem köz­vet­lenül repülhet a csoport Nyugat-Euró­pába, majd onnan Buda­pest­re. A Cancún és Nyugat-Európa közötti közvetlen járat előnyei többek között az eggyel keve­sebb átszállás haza­útban, vala­mint a kb. 3,5 órával keve­sebb összes repü­lési idő, amely által a csoport a haza­uta­zás napján jó 4 órával több időt tud pihe­néssel eltölteni.

Szállás

13 éj­sza­ka átlagosan 4 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió a körutazás során – 10 büfé- vagy ame­rikai reggeli, 9 főétkezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 10. napig – napi egy fő­ét­ke­zés). Az utolsó három éj­sza­kai szálláson az ellátás (a 11. nap estéjétől a 14. nap regge­lé­ig) all inclusive rend­szerű, a napi há­rom­szori étkezés mellett a korlátlan ital­fo­gyasztás is benne van az árban.

Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasz­ta­latok szerint ezt nem igénylik az utasok. A tenge­ren­túli repülő­já­raton bizto­sítanak egy főétkezést.

1. nap:


Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Mexikó­vá­rosba, a világ egyik legné­pe­sebb váro­sába. Érkezés helyi idő szerint a késő délutáni órákban, transzfer a szállodába (2 éj).

2. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros


Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teotihuacáni romvá­rosba, mely annak idején már a beván­dorló azté­kokat is lenyű­gözte (minden mexikói köru­tazás „kötelező" programja). Meg­cso­dál­juk a Hold- és a Nap-piramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, mindkettő megmász­ható), sétálunk a „Holtak utcáján" a Citadella nevű épü­let­együt­teshez és a Tollas­kígyó temp­lo­mához. Vissza­útban meg­néz­zük a guadalupei régi és új bazi­likát, amely Amerika leg­na­gyobb za­rán­dokhelye (Szűz Mária XVI. századi megje­le­né­sének helyszíne).
Délután lá­to­ga­tás a mexikó­városi Chapultepec parkban lévő Nemzeti Antro­po­ló­giai Múze­umban, Földünk egyik leggaz­da­gabb régé­szeti múze­umában (a Kolumbusz előtti közép-amerikai civi­li­zá­ciók való­ságos kincsesháza).

3. nap: Mexikóváros, Taxco


Délelőtt vá­ros­né­zés Mexikó főváro­sában (Zócalo – a város hatalmas főtere; a ka­ted­rá­lis – Latin-Amerika egyik leg­na­gyobb temp­loma; Nemzeti Palota; Tenochtitlán, az azték főváros romjai stb.). Ezután fotó­szünet a mexikó­vá­rosi Olim­piai Stadionnál és a modern mozai­kokkal borí­tott Egyetemi Könyvtár épüle­ténél, majd utazás a Sierra Madre hegyein keresztül Taxcóba, az ezüstvárosba.
Taxco, melyet Mexikó egyik leg­szebb kisvá­ro­sának tartanak, már a gyarmati korban az ezüst­bá­nyá­szat­nak köszönhette gaz­dagságát. Az utazókat elbű­völi a város fekvése, a kanyargós, macs­ka­kö­ves utcácskák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre meszelt házak, az ezüst­mű­vesek boltjai, a tarka piac és a Santa Prisca-temp­lom, mely a churriguereszk stílus mester­műve. Szállás Taxcóban (1 éj).

4. nap: Cuernavaca, Puebla


Délelőtt is­mer­ke­dés Cuernavacával, az örök tavasz váro­sával, rövid séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű ka­ted­rá­lis, Cortés palotája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az ország 5000 méter feletti hegy­csúcsaira.
Puebla óvárosa nagyszerűen megőrizte gyarmati jellegét. Vá­ros­né­zés: ka­ted­rá­lis, Szent Domon­kos-temp­lom a meseszép Rózsafüzér-kápol­nával, mű­vész­negyed, színes házsorok a gyarmati kor­szakból stb. Szállás Pueblában (1 éj).

5. nap: Oaxaca, Monte Albán

To­vább­uta­zás Oaxacába, Mexikó mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­da­gabb váro­sába. Vá­ros­né­zés, melynek csúcs­pontja a párat­lanul díszes Szent Domonkos-temp­lom.
A vá­ros­né­zés után utazás az Oaxaca felett 400 méterre emel­kedő Monte Albán régé­szeti körzetbe. A látvá­nyos rommező (temp­lomok, piramisok, labda­játék tér stb.) a zapoték és a mixték törzsek kultú­rá­jának néma tanúja. Szállás Oaxacában (1 éj).

6. nap: Chiapas, Tuxtla Gutiérrez


Utazás Mexikó legdélebbi államának, Chiapasnak főváro­sába, Tuxtla Gutiérrezbe. Chiapasban a la­kos­ság nagy része indián, a spa­nyolon kívül itt több mint 10 féle indián nyelvet beszélnek. Az út ezen a szaka­szon gyen­gébb minő­ségű, de kárpót­lásul szép tájakban és burjánzó trópusi növé­nyekben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás Tuxtla Gutiérrezben (2 éj).

7. nap: Sumidero-kanyon, indián települések (Chamula, Zinacantán), San Cristóbal de las Casas


Egész napos ba­ran­go­lás Tuxtla kör­nyé­kén. Délelőtt kirán­dulás Chiapas nagy neve­ze­tes­sé­géhez, a 800 méter mély Sumidero-kanyonhoz. A hajó­ki­rán­du­lás során nemcsak a léleg­zet­el­ál­lító pano­rá­mában és a trópusi növény­vi­lágban gyö­nyör­köd­he­tünk, hanem szeren­csés esetben állatokat is látha­tunk. Délután két indián tele­pülés meglá­to­ga­tása követ­kezik (érdekes temp­lomok, népszo­kások, népvi­se­letek stb.), majd is­mer­ke­dés San Cristóbal de las Casas-szal, Dél-Mexikó egyik leg­ér­de­ke­sebb városával. A nagy­részt indiánok lakta tele­pülés ősi utcáin, jókora temp­lomai között sétálva a turisták úgy érzik, hogy itt megállt az idő.

8. nap: La Venta szabadtéri múzeum (Villahermosa)


To­vább­uta­zás Villahermosa érintésével Palenquébe. Útközben a La Venta szabad­téri múzeum meg­te­kin­té­se. A gyűj­te­mény az olmék kultúra tárgyi örök­ségét mutatja be gyönyörű környe­zetben. Szállás Palen­qué­ben (1 éj).

9. nap: Palenque

Palenque maya romjai az esőerdőben a mexikói körutazások legmara­dan­dóbb emlékei közé tartoznak. A régé­szeti körzet bejárása után to­vább­uta­zás a Mexikói-öböl partján fekvő Campechébe, szállás (1 éj).

10. nap: Campeche, Uxmal


Campeche városa ott épült fel, ahol Cortés 1517-ben elő­ször lépett Mexikó föld­jére. Vá­ros­né­zés (régi spanyol erődít­mé­nyek, Régé­szeti Múzeum a San Miguel-erődben, modern Campeche stb.), majd utazás a szavan­nával körül­vett Uxmalba, az egyik leglátvá­nyo­sabb maya romvá­rosba (Varázsló piramisa, Apácazárda, Teknős­béka háza, Kormányzó palo­tája, Nagy piramis). Szállás Méridában, Yucatán állam főváro­sában (1 éj).

11. nap: Mérida, Chichén Itzá, Cancún


Méridát „fehér városnak" is szokták nevezni tiszta, rende­zett utcái és jól karban­tar­tott épületei miatt. A vá­ros­né­zés során látjuk Mérida elegáns főterét, a ka­ted­rá­list, a gyönyörű város­házát, Montejo XVI. századi házát (a város első spanyol kormány­zója volt), vala­mint a híres Montejo sugár­utat tele szebbnél szebb palotákkal.
Utazás a Yucatán-félsziget szavan­náin keresztül Chichén Itzába, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb romvá­ro­sába. A régé­szeti körzet bejá­rása során meg­néz­zük a Csillag­vizs­gáló épületét, a Kukulkán pira­mist, a Labda­játék terét, a Harcosok temp­lomát és a Szent kutat, ahol az indiánok ember­áldo­za­tokat mutattak be az Eső­istennek.
Délután to­vább­uta­zás Mexikó világ­hírű üdü­lő­öve­ze­té­be, a Maya Riviérára. Szállás a Karib-tenger partján fekvő Cancúnban (3 éj).

12. nap: Cancún, Xcaret


Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik legkü­lön­le­gesebb attrak­ció­jához, a Xcaret öko-régé­szeti tema­tikus parkba. Ízelítő a park kíná­la­tából: maya romok, rekonst­ruált maya falu, állatkert közép-amerikai álla­tokkal, lo­vas­be­mu­ta­tó, akvá­rium, delfinek, bota­nikus kert, múzeum a maya romvá­rosok makett­jeivel, lagúna fürdési és búvár­ko­dási lehe­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este rész­vétel egy látvá­nyos előa­dáson, ahol Mexikó törté­nete eleve­nedik meg az indi­ánok labda­já­té­kaitól kezdve a spanyol hódí­táson keresztül a spanyolok és az indiánok keve­re­dé­séig. Az előadás második része egy fe­lejt­he­tet­len bemu­ta­tója a mexikói népvi­se­le­teknek, népze­néknek és néptáncoknak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépő­díjjal együtt (a hely­színen fize­tendő) – ga­ran­tált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a maga­sabb transz­fer­költ­ség miatt.

13. nap: Cancún, Tulum

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Tulum
Félnapos kirándulás Tulum maya romváro­sába. A romok igazi vonz­erejét azok fekvése adja. A legé­pebben megma­radt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emel­kedő 25 méter magas sziklán talál­ható.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépő­díjjal együtt (a hely­színen fize­tendő) – ga­ran­tált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a magasabb transz­fer­költ­ség miatt.

14. nap: Cancún

Szabad program, majd a késő délutáni órákban transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás Párizsba.

15. nap: Párizs


Érkezés Párizsba a délelőtti órákban (helyi idő szerint). Mivel a legkö­zelebb elérhető bu­da­pesti csatla­kozó járatnak nagyon magas (kb. 100.000 Ft) felára lett volna, ezért kény­te­lenek voltunk későbbi csatla­kozó járatot foglalni. Így utasa­inknak a közbenső időben ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ségük lesz egy sétát tenni a francia fő­vá­ros­ban, amelyhez külön buszos transz­fert biztosítunk.
Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.


Néhány időpont csak lekéréssel foglalható, a szabad helyekről, munkatársaink értesítik érdeklődés esetén.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 13 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott étke­zé­sekkel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, vala­mint a helyi idegen­ve­zető és az irodánkidegen­ve­ze­tő­jének költségeit.

Egyágyas felár:    179.500 Ft


Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:
450 Ft/nap

A reptéri illeték az indulásig vál­toz­hat.