navigate-before navigate-next navigate-down navigate-up search hamburger-nav close clock location mail moon dining calendar checklist article details flight room gallery price
Utazási Központ
Amazon Travel Utazási Iroda
Álmokat Váltunk Valóra
info@amazontravel.hu +36/1-216-6281
ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen általános szerződési feltételek az Utas és az AMAZON TRAVEL Kft. között létrejött utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, az abban foglaltakkal összhangban értelmezendő.

 

Az utas az AMAZON TRAVEL Kft. utazási szolgáltatásait – külön rendelkezés hiányában – az AMAZON TRAVEL Kft. utazási irodájában, vagy bármely más, az AMAZON TRAVEL Kft. utazási szolgáltatásait értékesítő (utazást szervező, vagy utazást közvetítő) utazási vállalkozónál (a továbbiakban: utazásközvetítő) megrendelheti. Az AMAZON TRAVEL Kft. ugyanígy más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítésére jogosult.

 

Az AMAZON TRAVEL Kft. tevékenységére az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait, és a Ptk. 415-516. §- t kell alkalmazni.

 

Az utazási szerződésre a fentieken kívül az AMAZON TRAVEL Kft. programkiadványaiban, honlapján, illetve az irodában közzétett ajánlatainak rendelkezései az irányadók.

 

1./       Megrendelés, jelentkezés

 

Az utas az utazást személyesen az utazási irodában, illetve faxon, e-mailben rendelheti meg.

 

Az utas az AMAZON TRAVEL Kft. programkiadványaiban, honlapján közzétett ajánlatainak faxon/e-mailen történő elfogadása esetén az ajánlat elfogadásához 8 napig kötve van.

 

Az utazási irodásban történt megrendelés esetén az utas a megrendelést utazási szerződés (amely a jelen szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi) aláírásával teszi meg.

 

Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazási szerződést mindkét fél aláírja. Az utazási szerződés hatályba lépéséhez szükséges továbbá, hogy az utas az utazási díjat, illetve az AMAZON TRAVEL Kft. által meghatározott előleget megfizesse.

 

2./       Az utazási szerződés részletes szabályai

 

Az AMAZON TRAVEL Kft. kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni, a programfüzetben, illetve a honlapon közzétett, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található leírás tartalmának megfelelően.

 

A programkiadványokban, illetve a honlapon, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található ún. fakultatív szolgáltatások (programok) tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés tárgyát, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására utazási irodánk – közreműködője útján – csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak, és az utazás helyszínén az utas a megrendelést a jelen szerződés szabályai szerint megteszi.

 

Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók.

 

Az AMAZON TRAVEL Kft. kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy a repülőjegy megvásárlásával az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit/kötelezettségeit az adott légitársasággal szemben érvényesítheti.

 

Az AMAZON TRAVEL Kft. közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

 

E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Utazási irodánk a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

 

Ha az utazási csomag összeállítása esetén menetrendszerinti repülőjárattal történik a légiközlekedés, és/vagy ha az utas a szerződéskötést követően érvényes, a légitársaságtól visszaigazolt repülőjeggyel rendelkezik, továbbá visszaigazolt szállásfoglalással, akkor a szolgáltatást nyújtó adott légitársaság és/vagy légitársaságok és/vagy a szálláshely mindenkori lemondási  szabályzata érvényes.

 

A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú  rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek  visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti.

 

A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az utas köteles önállóan is tájékozódni.

 

3./       Fizetési feltételek

 

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból tevődik össze.

 

Az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az utas köteles a teljes részvételi díj 40%-ának megfizetésére. Ezen összegből a felek 10%–ot foglalónak, a fennmaradó 30%-ot előlegnek tekintik.

 

A foglalóként befizetett összeget a felek az utazás megkezdését megelőző 45. napig tekintik foglalónak, ezen időpontot követően az elállás jelen szerződési feltételek 6. pontjában foglalt jogkövetkezményei alkalmazandóak (bánatpénz).

 

Felhívjuk a figyelmet a foglaló szabályainak alkalmazására. A foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megkötésétől az utazás megkezdését megelőző 45. napig minősül foglalónak. Amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését megelőző 45 nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

 

Az utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal – nyaraló vagy apartman foglalása esetén az utazás megkezdése előtt 45 nappal – köteles külön felhívás nélkül megfizetni.

 

4./       Fizetési módok

 

Amennyiben az utazási szerződésben Euro-ban meghatározott részvételi díj és egyéb díjak szerepelnek, az AMAZON TRAVEL Kft. az átszámítást a Raiffeisen Bank mindenkori aktuális valuta eladási árfolyamán végzi. Az Euro-ban meghatározott díjakat azonban az utas nemcsak Euro-ban, hanem választása szerint forintban is kiegyenlítheti. Amennyiben az Euro-ban meghatározott díjat utazási irodánknak valamely okból (pl. szerződéstől történő elállás) vissza kell fizetnie az utas részére, akkor a visszafizetést irodánk Euro-ban teljesíti, akár Euro-ban, akár forintban történt a befizetés. Amennyiben az utas a befizetett összeg visszafizetését forintban kéri, akkor a visszajáró Euro összeg a Raiffeisen Bank a fizetés napján aktuális valuta eladási árfolyamán árfolyamának alkalmazásával kerül átszámításra.

 

5./ Számlázás

 

Az AMAZON TRAVEL Kft. vállalja, hogy a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követően számlát ad ki az utas nevére.

 

A számla az utazási irodában átvehető, vagy az utas külön kérésére postai úton megküldhető.

 

 6./      Elállás (Lemondás)

 

Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy a címzett arról tudomást szerezzen. Elállásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak. Az utas az utazást annak megkezdése előtt 60. napig díjmentesen mondhatja le – a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett.

 

6.1/Az utas elállás (lemondás) esetén az alábbi az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles:

 

amennyiben az utazás szálláshely szolgáltatás nem tartalmaz, úgy az utazás megkezdése előtt 60-35. napig, amennyiben az utazás szálláshely szolgáltatást tartalmaz, úgy az utazás megkezdése előtt 60-45. napig a részvételi díj 10%-a

 

amennyiben az utazás szálláshely szolgáltatás nem tartalmaz, úgy az utazás megkezdése előtt 34-22. napig, amennyiben az utazás szálláshely szolgáltatást tartalmaz, úgy az utazás megkezdése előtt 44-22. napig a részvételi díj 30%-a

 

az utazás megkezdése előtt 21-15. napig: a részvételi díj 40 %-a

 

az utazás megkezdése előtt 14-8. napig: a részvételi díj 60 %-a

 

az utazás megkezdése előtt 7-3. napig: a részvételi díj 80 %-a

 

az utazás megkezdése előtt 3. naptól vagy meg nem jelenés esetén: a részvételi díj 100 %-a.

 

6.2./Amennyiben az utazás repülős csomagtúrát, illetve bérautófoglalást is tartalmaz, úgy az utazás lemondása esetén az utas ezen szolgáltatások vonatkozásában az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles:

 

az utazás megkezdése előtt 35. napig: a szolgáltatás díjának 10%-a

 

az utazás megkezdése előtt 34-29. napig: a szolgáltatás díjának 50 %-a

 

az utazás megkezdése előtt 29-22. napig: a szolgáltatás díjának 55%-a

 

az utazás megkezdése előtt 21-15. napig: a szolgáltatás díjának 60%-a

 

az utazás megkezdése előtt 14-7. napig: a szolgáltatás díjának 65%-a

 

az utazás megkezdése előtt 6. naptól, vagy meg nem jelenés esetén:  a szolgáltatás díjának 100%-a

 

6.3/ Az Amazon Travel Utazási Iroda által közvetített külföldi, vagy más utazásszervező által szervezett utazások, utazási csomagok és szolgáltatások esetében a bánatpénz mértéke ettől eltérhet, amelyről az utazási iroda pontos információt közöl az utazási szerződésben.

 

A foglalóként befizetett összeg a bánatpénz összegébe beleszámít.

 

Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

 

Ha az utazási iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt (ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van).

 

A fentiekkel ellentétben ha az utazási iroda elállására általa nem befolyásolható (működési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem volt előre látható, vagy ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban tájékoztatták, akkor a kár megtérítésére nem köteles.

 

7./       Kártérítés

 

Az AMAZON TRAVEL Kft. az utazási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is felelős, ha szolgáltatás teljesítésében utazási vállalkozót (a továbbiakban: utazásközvetítő) vesz igénybe, kivéve ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

Az AMAZON TRAVEL Kft. az utas úti okmányainak esetleges érvénytelenségéből eredő károkért felelősséget nem vállal.

 

Amennyiben az AMAZON TRAVEL Kft. más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítését végzi, úgy az utas szavatossági igényeit a közvetített szolgáltatás kötelezettjével szemben érvényesítheti.

 

Felek megállapodnak, hogy a kártérítés mértéke a részvételi díj összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

 

8./       Jogviták

 

A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat kötelesek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2018………………………………

 

Ügyintéző                                                                                                       Ügyfél