navigate-before navigate-next navigate-down navigate-up search hamburger-nav close clock location mail moon dining calendar checklist article details flight room gallery price
Utazási Központ
Amazon Travel Utazási Iroda
Álmokat Váltunk Valóra
info@amazontravel.hu +36/1-216-6281
- Dél Afrika, a Szivárványország
Ország: Dél-Afrikai Köztársaság
Régió: Johannesburg
Város: Johannesburg
Típus: Egzotikus út, Körutazás
Utazás: Repülő
Szálláshely: Hotel ***
Ellátás: Félpanzió
Utazásazonosító: 235635
További indulási időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Az időpontokat oldalirányú "seprő" mozdulattal lapozhatja is!
Bizonyos árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.
Szállás leírása

Dél-Afrika az egyik jelentős fogadó országa a nemzet­közi turiz­musnak. Ehhez hozzá­já­rulnak a jó szállodák, a kiváló infra­struk­túra, a kellemes éghajlat, a barát­ságos emberek, a megfi­zet­hető árak és a látni­valók soka­sága: a csodá­latos tájak, a nemzeti parkok hihe­tet­lenül gaz­dag állat­vi­lága, a kü­lön­le­ges vege­táció, az ősla­kosság egzo­tikus kultú­rája, a tör­té­nel­mi emlékek bősége és a gyönyörű városok szebbnél szebb épületei. E sokfé­leség és az itt élő emberek legkü­lön­fé­lébb bőrszíne és szárma­zása miatt szokták Dél-Afrikát szivár­vány­or­szágnak nevezni.
Csoportjainkat a dél-afrikai nyár idején, október végétől márci­usig indítjuk. A nappali csúcs­hő­mér­sék­letek ilyenkor ál­ta­lá­ban 24 és 30 °C között mozognak. Azért nem mele­gebb, mert Johannes­burg és környéke 1700 méter magasan van a tenger szintje felett, a déli partok mentén pedig érvé­nyesül az óceán mérséklő hatása.


Utazás

A Budapest – Johannesburg, a Johannesburg – Port Elizabeth és a Fokváros – Budapest út­vo­na­lon menet­rend szerinti repü­lő­já­ra­tokkal, Dél-Afri­kában lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
A menetrend szerinti repülő­já­ratok a hosszú repü­lési szaka­szokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzem­anyag-felvétel céljából. Ezeken a nagy­mé­retű gépeken ál­ta­lá­ban jóval kényel­me­sebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re hasz­nálnak az utazási irodák.

Szállás

9 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (esetenként 4 csil­la­gos) szintű szállodák két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bái­ban.

Ellátás


Félpanzió (büfé­reg­geli, vacsora). A hetedik napon a hajón ebédet is kapnak a csoportok. Megjegyzés: Az 5. napon a korai indulás miatt hideg­cso­magot kapnak reggelire utasaink.


1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Dél-Afri­kába.

2. nap: Sun City

Érkezés Dél-Afrika leg­na­gyobb váro­sába, Jo­hannes­burgba. To­vább­uta­zás Sun Citybe, Dél-Afrika Las Vegasába. Délután sza­bad­idő, illetve is­mer­ke­dés Sun Cityvel (előkelő szállodák és üzletek, elegáns parkok, szeren­cse­já­tékok, az Elve­szett Város Palo­tája, az Idő hídja, vízi­pa­ra­dicsom, dzsun­gel­ösvény stb.). Szállás Sun Cityben (1 éj).

3. nap: Pilanesberg Nemzeti Park, Lesedi bennszülött skanzen


Körutazásunk egyik csúcspontja a Pilanesberg Nem­zeti Park, amelyet lehe­tő­ség lesz autó­busszal vagy dzsipekkel bejárni. A közel 1000 négy­zet­ki­lo­mé­teres terü­leten a „nagy ötök" (elefánt, orr­szarvú, bivaly, oroszlán, leopárd) mellett szám­ta­lan más állatfaj is él: gepárd, zsiráf, víziló, kro­kodil, zebra, gnú stb. A Pilanesberg Nemzeti Park előnye a többi nagy nemzeti parkkal szemben (Kruger, Hluhluwe), hogy malá­ria­mentes.
A részvételi díj tartalmazza a Nemzeti Park autó­busszal történő meglá­to­ga­tását.
Fakultatív program: dzsipes vadles a Pilanesberg Nemzeti Parkban
A fakultatív program ára: 11.300 Ft (ga­ran­tált in­du­lás). Jelentkezési határidő: legkésőbb 1 hó­nap­pal indulás előtt.
Figyelem: az autó­buszos és a dzsipes lá­to­ga­tás egy időben zajlik, tehát csak az egyiken van lehe­tő­ség részt venni.
Délután lá­to­ga­tás a Lesedi benn­szülött skan­zenban, ahol öt külön­böző törzs élet­mód­jával, kultú­rá­jával, tánca­ival ismer­ked­hetünk meg. Szállás Johannes­burg­ban (2 éj).

4. nap: Pretoria, Gold Reef City, Aranybánya, Johannesburg


Utazás a közeli Pretoriába, Dél-Afrika főváro­sába, melynek jellemzői a széles utcák, a szép parkok, az elegáns épületek és az emlék­művek. Délelőtt vá­ros­né­zés (Templom tér, Vá­ros­háza, Melrose-ház, Kruger-ház, Union Buildings, Voortrekker emlékmű stb.), majd a Johannesburg melletti Gold Reef City tema­tikus parkba láto­gatunk, amely a nagy aranyláz (az 1890-es évek) Johannesburgjának élet­teli mása szóra­ko­zási lehe­tő­ségekkel és mú­zeu­mokkal. A program része egy arany­bánya meglá­to­ga­tása és az arany­öntés meg­te­kin­té­se is.
Ezt követően rövid autó­buszos vá­ros­né­zés, is­mer­ke­dés napjaink Johannesburgjával.

5. nap: Port Elizabeth

Reggel továbbrepülés Port Elizabeth-be, az Indiai-óceán partjára. Délután séta Port Elizabeth szépen karban­tar­tott tör­té­nel­mi város­köz­pont­jában, majd pihenés a ten­ger­parton. Fakultatív lehe­tő­ség a város feketék lakta negye­dének megis­me­ré­sére. Szállás Port Elizabeth-ben (1 éj).

6. nap: Addo Elefánt Nemzeti Park, Garden Route, Tsitsikamma Nemzeti Park


Látogatás Dél-Afrika egyik leg­je­len­tő­sebb vadre­zer­vá­tu­mában, az Addo Elefánt Nemzeti Parkban (malária­mentes). Az elefán­tokon kívül más vadak is élnek itt, pl. orrszar­vúk, zebrák, gnúk, struccok stb. Fakul­tatív lehe­tő­ség dzsipes vadlesre is a Nemzeti Park terü­letén.
Délután to­vább­uta­zás a híres pano­ráma­úton, a Garden Route-on keresztül az óceán mentén nyugati irányba (fotó­szünetek). Megálló a Tsitsikamma Nemzeti Parkban, könnyű túrázási lehe­tő­ség az őserdőben a Storms folyó torko­latához (roman­tikus függőhíd).
Szállás a Garden Route egyik üdülőhelyén (1 éj).

7. nap: Knysna, Oudtshoorn – struccfarm


A délelőttöt Knysnán töltjük, amely egy gyönyörű lagúna partján fekszik, Dél-Afrika leg­na­gyobb ős­ho­nos erdeje által körül­ölelve. Hajózás a lagúna bejá­ratát védel­mező szik­lákig (Knysna Heads) – ebéd a hajón.
Ezután to­vább­uta­zunk a Garden Route pano­rá­ma­úton, majd eltá­vo­lodva az óceán part­jától érkezünk meg a strucc­te­nyész­tés főváro­sába, Oudtshoornba, ahol nagyon látvá­nyosak az egykori strucc­bárók palotái. Látogatás egy strucc­farmon (érdekes bemu­tató). Szállás Oudtshoornban (1 éj).

8. nap: Cango barlangok, Paarl


Délelőtt kitérő a kü­lön­le­ges csepp­köve­iről híres Cango barlan­gokhoz. A barlangok fen­séges terme­inek bejá­rása egy kényelmes séta keretében.
A szikla­alak­za­tokkal tarkított, festői 62-es úton tovább­utazva érkezés Paarlba, az Afrikaans Nyelv Emlék­mű­vének meg­te­kin­té­se. Szép pano­ráma nyílik innen arra a 3 gránit­hegyre, melyeknél nagyobb csak Közép-Ausztrá­liában talál­ható (Ayers Rock).
Szállás Fokvárosban (3 éj).

9. nap: Fokváros (Cape Town), Table-hegy, Kirstenbosch Botanikus Kert


Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés Fokvárosban, melyet sokan a világ leg­szebb váro­sának tartanak, köszön­he­tően pazar fekvé­sének és nagy­szerű építé­sze­tének (a belváros fel­hő­kar­co­lói, a Maláj negyed, Jóre­ménység vára, anglikán ka­ted­rá­lis, Company's Gardens a par­la­ment épüle­tével, a Dél-Afrika Mú­ze­um a híres bushman diorá­mákkal stb.). A város jel­ké­pe az 1085 méter magas Table-hegy, ahova kabinos felvo­nóval megy fel a csoport (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma). Napközben ellá­to­ga­tunk a világ­hírű Kirsten­bosch Bota­nikus Kertbe is, mely a nap egyik csúcs­pontját jelenti, itt egye­dül­álló fokföldi növé­nyek és virágok páratlan gaz­dag­sá­gában gyö­nyör­köd­he­tünk.

10. nap: Fókasziget, Groot Constantia, pingvinkolónia, Jóreménység foka


Egész napos kirándulás a Cape (Fok) félszigetre – gyönyörű tájak. Hout Bay-ben fakul­tatív lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a fókák szige­téhez, majd a Groot Constantia több száz éves borgaz­daság meg­te­kin­té­se (borkós­toló, múzeum, kastély). Ezt köve­tően a félsziget egyik kü­lön­le­ges látvá­nyos­sága követ­kezik, az afrikai pingvinek koló­niája Simon's Town mellett. A Jóre­ménység Fok Nemzeti Park a kö­vet­ke­ző állomás, ahol fotó­szü­netet tartunk a Jóre­ménység fokánál, majd lehe­tő­ség lesz egy sétára a közeli, pazar fekvésű világítótoronyhoz.

11. nap: Fokváros


Szabadidő a Victoria és Alfred Waterfrontnál. Az egykori kikötőt alakí­tották át az utóbbi években, és így jött létre ez a modern szóra­koz­ta­tó­köz­pont, tele üzle­tekkel, piacokkal, étter­mekkel, szóra­ko­zó­he­lyekkel, mú­zeu­mokkal. Fakul­tatív lehe­tő­ség a modern Két Óceán Akvárium meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután transzfer a repülőtérre, elutazás Fokvárosból egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:


Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.


Néhány időpont csak lekéréssel foglalható, a szabad helyekről, munkatársaink értesítik érdeklődés esetén.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a 9 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, egy ebédet a 7. napon, a csomag­hor­dást a szál­lo­dák­ban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal (a fakultatívok kivételével), vala­mint a helyi idegen­ve­zetők és az irodánk idegen­ve­ze­tő­jének költ­sé­geit.

Egyágyas felár:    145.000 Ft

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

A reptéri illeték az indulásig vál­toz­hat.